1-رییس جمهور :

ریاست عالیه گزینش کشور را بعهده داشته و می تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آنرا به عهده دیگری بگذارد .

2-هیات عالی گزینش :

این هیات توسط رییس جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می گردد و از جمله وظایف آن ایجاد هیات مرکزی گزینش در دستگاههای اجرایی , تعیین سیاستها , خط مشی ها و ضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضا هیاتها و هسته های گزینش و نظارت بر حسن اجرای مقررات است . دبیرخانه این هیات در نهاد ریاست جمهوری مستقر می باشد و زیر نظر دبیر هیات عالی گزینش اداره می شود . دبیر مسئول اجرای مقررات و تصمیمات هیات عالی است .

3-هیاتهای مرکزی گزینش :

مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاههای مشمول قانون می باشند و از جمله وظایف این هیاتها تجدید نظر در مرحله دوم , ایجاد هسته های گزینش ,بررسی, انتخاب و معرفی اعضا هسته ها و ... می باشد . اموراجرایی هیات مرکزی توسط دبیرخانه این هیات که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می باشد انجام می پذ یرد .

4-هسته های گزینش :

مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می باشند .مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرایی هسته را بر عهده دارد .از جمله وظایف هسته ها اجرای دستورالعملها , بخشنامه ها و سایر امور محوله از سوی هیات مرکزی و هیات عالی گزینش می باشد .
 
 
 

آخرین بروز رسانی : 1400/07/06 10:50